Bolagsordning

Bolagsordning för Freemelt Holding AB (publ), Org. No. 559105-2922

 

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Freemelt Holding AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Mölndals kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska, direkt eller genom dotterbolag, utveckla, tillverka och marknadsföra utrustning för forskning och utveckling inom avancerade metalliska material medelst additiv tillverkning och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant(er) eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 • Val av ordförande vid stämman
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Val av en (1) eller två (2) justeringsmän
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 • Godkännande av dagordning
 • Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 • Beslut
  • om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  • om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  • om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 • Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 • Val av styrelseledamöter och revisor samt eventuella revisorssuppleanter
 • Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 11
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Senast uppdaterad: 2021-06-01