Freemelt har genomfört en riktad nyemission om 66 miljoner kronor, delvis under förutsättning av beslut från extra bolagsstämma

21 feb 2023

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Freemelt AB (publ) (”Freemelt” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 11 miljoner nyemitterade stamaktier, och tillförs 66 miljoner kronor (den “Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts till 6 kronor per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av ABG Sundal Collier. 845 000 av de nytecknade aktierna i den Riktade Nyemissionen ska beslutas på en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 13 mars 2023. Bolaget kommer inom kort att publicera en separat kallelse till den extra bolagsstämman.

Den Riktade Nyemissionen
Freemelt har genomfört en riktad nyemission om 11 miljoner nyemitterade stamaktier, delvis under förutsättning av beslut från extra bolagsstämma, till en teckningskurs om 6 kronor per aktie, och tillförs därigenom 66 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Den Riktade Nyemissionen sker i två trancher. Styrelsen för Bolaget har beslutat om den första tranchen om 10 155 000 aktier, motsvarande cirka 61 miljoner kronor, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2022 (”Tranche 1”). I enlighet med förslag från Bolagets aktieägare Carlbergssjön AB har styrelsen inom ramen för den Riktade Nyemissionen kallat till extra bolagsstämma för beslut om den andra tranchen om 845 000 aktier, motsvarande cirka 5 miljoner kronor (”Tranche 2”). Bolaget kommer inom kort att offentliggöra en separat kallelse till en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 13 mars 2023.

Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 9,4 procent gentemot 30-dagars volymviktade genomsnittskursen (”VWAP”) på Nasdaq First North Growth Market. Den Riktade Nyemissionen riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare och tecknades bland annat av Stiftelsen Industrifonden (”Industrifonden”), Coeli Circulus, Bengt Julander, Carlbergssjön AB och JEQ Capital AB. Aktieteckningarna från Industrifonden, Coeli Circulus, Bengt Julander var bland annat villkorade av att Per Anell väljs in som ny styrelseledamot i Bolaget på nästa årsstämma i Bolaget, planerad till den 25 maj 2023. Som kommunicerats i Bolagets pressmeddelande tidigare idag ställer sig styrelsen för Freemelt positiva till Per Anell som ny styrelseledamot i Bolaget och även till inrättandet av valberedning i Bolaget inför årsstämman 2023, där styrelseledamöter för tiden intill årsstämman 2024 väljs in. I enlighet med förslag från Bolagets aktieägare Carlbergssjön AB har styrelsen kallat till stämma för beslut om Tranche 2 som enligt förslaget omfattar en riktad nyemission av aktier, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, till styrelseledamöterna Carl Palmstierna, Staffan Zackrisson, Cecilia Jinert Johansson, Johannes Heinrich Schleifenbaum och Erik Lindeblad genom Lindeblad Ventures AB samt Bolagets VD Daniel Gidlund, vilka framfört intresse om att delta i den Riktade Nyemission. Teckning i Tranche 2 förutsätter därmed att den extra bolagsstämman som förväntas äga rum den 13 mars 2023 beslutar om Tranche 2.

Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 550 000 kronor, från 1 830 000 kronor till 2 380 000 kronor, genom nyemission av 11 000 000 stamaktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 36 600 000 aktier till 47 600 000 aktier. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 23,1 procent av kapitalet och rösterna för befintliga aktieägare, baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen.

Bakgrund och motiv
Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen kommer att användas för att accelerera utvecklingen av industrimaskinen eMELT, stärka försäljnings- och serviceorganisationen samt för rörelsekapital och investeringar i syfte att främja fortsatt organisk tillväxt, inklusive bland annat utvecklingsresurser och leveranskapacitet.

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men anser att det till exempel skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Bolagets styrelse har konkluderat att en företrädesemission jämfört med den Riktade Nyemissionen (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en ökad marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana emissionsåtaganden, (iii) sannolikt skulle ha behövt göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen, och (iv) till skillnad från en företrädesemission förväntas den Riktade Nyemissionen till viss del bredda aktieägarbasen och förse Bolaget med nya välrenommerade institutionella ägare och strategiska investerare. Med hänsyn till ovanstående har Bolagets styrelse gjort bedömningen att en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest förmånliga alternativet för Freemelt och ligger i Bolagets aktieägares bästa intresse. Freemelt anser därmed att de ovan nämnda skälen väger tyngre än huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna.

Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställdes genom ett bookbuilding-förfarande, bedömer styrelsen att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Beslut om Tranche 2 sker av den extra bolagsstämman som förväntas äga rum den 13 mars 2023. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Genomförandet av Tranche 1 är inte villkorat av att Tranche 2 genomförs.

Rådgivare
ABG Sundal Collier agerar Sole Bookrunner i samband med den Riktade Nyemissionen och Baker McKenzie agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Gidlund, VD
+46 70 246 45 01
daniel.gidlund@freemelt.com

Denna information är sådan information som Freemelt Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2023 kl. 23.30 CET.

Om Freemelt
Freemelt är ett högteknologiskt företag vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar för en snabb tillväxt inom 3D-printing, även kallat additiv tillverkning. Bolagets skyddade teknologi möjliggör kostnadseffektiva utskrifter till en jämn och hög kvalité. Genom en open-sourcelösning ges förutsättning för en kraftig tillväxt och expansion mot tillverkande marknader. Freemelt grundades 2017, är listat på Nasdaq First North Growth Market, har 34 medarbetare, huvudkontor i Göteborg och en tillverkningsenhet i Linköping. Läs mer på www.freemelt.com.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av ABG Sundal Collier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. ABG Sundal Collier agerar för Bolagets räkning i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. ABG Sundal Collier är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definerat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och prefessionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och profisinella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer ABG Sundal Collier endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2023-02-21