FREEMELT HOLDING AB (PUBL) HAR GODKÄNTS FÖR NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

5 jul 2021

Nasdaq Stockholm AB har godkänt Freemelt Holding AB:s (publ) (”Freemelt” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget kommer handlas under kortnamnet ”FREEM” med ISIN-kod SE0011167170. Första dag för handel är den 7 juli 2021.

Kort om Freemelt
Freemelt grundades 2017 av ett team med mycket lång och unik erfarenhet inom metall-3D-printing. Företaget har utvecklat ny patentsökt teknologi och Freemelt ONE, en avancerad 3D-skrivare baserad på elektronstråleteknik optimerad för professionell utveckling av nya metallmaterial, som har sålts och levererats till ett flertal kunder. 

Under 2020 uppgick Bolagets nettoomsättning till cirka 6,4 MSEK med ett resultat om cirka -4,4 MSEK. Per den 31 december 2020 uppgick Bolagets balansomslutning till ca 33,7 MSEK. Under april 2021 genomförde Bolaget en pre-IPO emission som tillförde Bolaget cirka 85 MSEK till en teckningskurs om 10 SEK/aktie.

Bolagets 15 största ägare består av bl.a. Carlbergssjön AB, Industrifonden, Lindeblad Venture AB, Palmstierna Invest AB och Ola Rollén. Per dagens datum har Freemelt cirka 5 000 aktieägare. Styrelse, ledande befattningshavare och större aktieägare har via utfästelse om lock up förbundit sig att inte avyttra några aktier under en period om tolv (12) månader från första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market. Antal aktier som är under lock up motsvarar ca 68 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget.

Kommentar från Ulric Ljungblad, VD
”Den nyss genomförda investeringsrundan ger oss nu möjlighet att ta fram ett kraftfullt och kostnadseffektivt 3D-printing system för tillverkningsindustrin för att bredda vårt erbjudande i linje med vår långsiktiga strategi. Att Freemelt noteras på Nasdaq First North Growth Market är ett viktigt steg i utvecklingen av Bolaget som kommer att öka medvetenheten om Freemelt och våra produkter,” säger Ulric Ljungblad.

Bakgrund och motiv
3D-printing är en metod att tillverka detaljer lager-för-lager genom fusion av ett råmaterial. Varje lager smälts i ett unikt lagermönster extraherat från en 3D-CAD ritning. Det vanligaste råmaterialet är pulver (metall eller plast) och den vanligaste 3D-utskriftsprocessen kallas Powder Bed Fusion (PBF). Freemelt använder Electron Beam Powder Bed Fusion (E-PBF) med hög effekt och hög temperatur för snabb 3D-printing i metallpulver vilket ger utmärkt materialkvalitet i tillverkade delar.

De första praktiska testerna med 3D-printing ägde rum 1981 genom utskrifter i fotopolymerer. Tre år senare, 1984, uppfanns stereolitografi, en 3D-printing-teknik för att selektivt härda plast till färdiga 3D-utskrifter. 1988 uppfanns pulverbaserad 3D-printing med hjälp av laserteknik vid University of Texas, senare licensierat till startup-bolaget DTM, senare förvärvat av 3D-Systems. Idag är denna teknik den mest använda för många avancerade applikationer inom 3D-printing. 1991 gjordes de första lyckade experimenten vid universitetet i Leuven, Belgien, med elektronstrålebaserad 3D-printing liknande Freemelts teknik.

3D-printing har utvecklats snabbt sedan dess med ständigt ökande applikationsområden och växande marknadsandelar inom prototyptillverkning och produktion. Trots detta tillverkas idag fortfarande de flesta metallkomponenter med andra, mer traditionella, tillverkningsmetoder såsom gjutning eller bearbetning. Försäljningen av maskiner för avancerad 3D-printing har årligen ökat procentuellt tvåsiffrigt under många år och förväntas växa i liknande takt under överskådlig framtid.

Freemelts nästa steg är att utveckla ett produktionssystem för 3D-printing baserat på den elektronstrålteknik som tagits fram för Freemelt ONE, vilket kommer att lanseras på marknaden inom utvalda affärsområden. I samband med inriktningen mot detta nästa steg bedömer Freemelts styrelse att en notering skapar förutsättningar för tillväxt och accelererat värdeskapande för aktieägarna, genom ett ökat intresse för företaget från analytiker, investerare och allmänheten, såväl inhemskt som internationellt.

Aktiekapital och antal aktier
Bolagets aktiekapital uppgår till 1 830 000 SEK fördelat på totalt 36 600 000 aktier.

Notering på Nasdaq First North Growth Market och bolagsbeskrivning
Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet ”FREEM” med ISIN-kod SE0011167170.
Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen.

Med anledning av noteringen på Nasdaq First North Growth Market har Freemelt upprättat en bolagsbeskrivning som finns bifogad samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.freemelt.com. För fullständig information om Bolaget hänvisas till bolagsbeskrivningen.

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB har utsetts till Bolagets Certified Adviser. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB agerar legal rådgivare i samband noteringen på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen kontakta:
Ulric Ljungblad, VD
ulric.ljungblad@freemelt.com
073-984 00 12

Om Freemelt Holding AB (publ)
Freemelt grundades 2017 av ett team med mycket lång och unik erfarenhet inom metall-3D-printing. Företaget har utvecklat ny patentsökt teknologi inom elektronstråleteknik och lanserat Freemelt ONE, en avancerad 3D-skrivare optimerad för professionell utveckling av nya metallmaterial.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”väntar”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”ska”, ”bör”, ”får”, eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2021-07-05