Freemelt Holding AB (publ) kvartalsrapport Q1 2023

10 maj 2023 | Regulatory

Freemelt Holding AB (publ) vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar för en snabb tillväxt inom 3D-printing – inleder årets första kvartal med positivt kassaflöde för den löpande verksamheten. Freemelt – noterade på Nasdaq First North Growth Market – är i dag en av de ledande leverantörerna inom avancerad additiv tillverkning.

KONCERNENS NYCKELTAL

TSEK Jan-Mar 2023 Jan-Mar 2022 Helår 2022
Nettoomsättning 970 10 787 37 323
Rörelseresultat -24 075 -9 952 -67 647
Resultat efter finansiella poster -24 087 -9 995 -67 593
Balansomslutning 307 541 325 459 268 624
Soliditet 97% 97% 96%
Periodens Kassaflöde 65 252 -12 544 -46 048

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN, Q1
Freemelt har:

  • Genomfört en riktad nyemission om 11 miljoner aktier vilket tillfört bolaget 66 miljoner kronor före omkostnader.
  • Infört en regionaliserad organisationsstruktur avseende försäljning och service i Nordamerika, EMEA och APAC. Ny regionchef för EMEA har rekryterats och tillträder sin tjänst i juni 2023.
  • Erhållit ett nytt patent i USA för att neutralisera elektrisk laddning i metallpulver med hjälp av ultraviolett strålning.
  • Erhållit en order inom förnybar energi och fusionsforskning från United Kingdom Atomic Energy Authority, UKAEA.
  • Visat positivt kassaflöde för den löpande verksamheten.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Freemelt har:

  • Erhållit order på ett Freemelt ONE®-system i Nordamerika från NC State University.
  • Anställt Lisa Törsäter som marknads- och kommunikationschef. Hon tillträder sin tjänst i augusti 2023.
  • Bildat ett nytt dotterbolag i USA, Freemelt-Americas, Inc., med syfte att öka Freemelts närvaro på den viktiga Noramerikanska marknaden.
  • Förkortat nyttjandeperioden för goodwill för att harmonisera med redovisningsregelverket K3.

VD-ORD I SAMMANDRAG
Under kvartalet genomförde vi en riktad nyemission om 66 MSEK. Genom emissionen säkrades nytt kapital från både befintliga och nya aktieägare. Tillskottet innebär att vi nu kan intensifiera utvecklingen och färdigställandet av industrimaskinen eMELT. Den lyckade emissionen är också ett styrkebesked i de ansträngda finansiella tider som råder. Det visar att vi har en värdeskapande verksamhet inom forskning och utveckling samt en framtida intressant verksamhet inom industrisegmentet.

Vårt fokus de senaste kvartalen har varit att öka vår försäljning av forsknings- och utvecklingsmaskinen Freemelt ONE®, både genom direktförsäljningskanaler och genom indirekta försäljningskanaler. Det finns ett ökat intresse för elektronstråleteknik, som dock fortfarande är en liten del av den totala ”Powder Bed Fusion” marknaden. Därför handlar försäljningsaktiviteten fortfarande mycket om att informera och utbilda potentiella kunder om fördelarna med denna teknik samt fördelarna med Freemelt ONE®.

Vi ser ett särskilt starkt intresse för volfram kopplat till sektorn för förnybar energi. Här är vi särskilt stolta över ordern från United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA). Vi kommer att hjälpa UKAEA att utveckla en materialprocess för volframprodukter avsedda för fusionskraftverk. Beställningen från UKAEA visar både att fusionskraftverk kommer allt närmare utvecklingen av en fungerande teknik och att elektronstråleteknik är en av de potentiella tillverkningsmetoderna för volframprodukter avsedda för fusionskraftverk.

Under årets första kvartal fortsatte vi vår kommersiella resa. Vi befinner oss på en marknad för avancerad kommersiell 3D-printing och där kundernas krav utvecklas snabbt. Inte minst eftersom 3D-skrivare i allt större utsträckning används för serieproduktion. Här måste vi kontinuerligt anpassa oss till marknadens krav. För att göra detta möjligt har vi organiserat och omstrukturerat vårt sätt att arbeta. Bland annat har vi implementerat en struktur där regionerna (Americas, EMEA, APAC) har fullt ansvar för att hantera försäljnings- och serviceverksamheten. Allt för att ständigt vara uppdaterad på den lokala marknadens förändringar och snabbt kunna agera på dem.

Vi har etablerat oss i Nordamerika och kommer under kommande kvartal att genomföra rekryteringar. Fokus kommer initialt att ligga på att aktivera de återförsäljare som rekryterades under 2022. Under kvartalet stärkte vi vår kompetens med Lisa Törsäter, ny marknads- och kommunikationschef, vars huvuduppgift är att införa en marknadsstrategi för Freemelt’s fortsatta resa.

Under kvartalet har vi även fortsatt att uppdatera vår strategi, där ambitionen är tydlig – att bli den ledande globala leverantören av elektronstråleskrivare och relaterade tjänster.

Certified adviser
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2023-05-10