Freemelt holding AB (publ) Kvartalsrapport Q2 2022

11 aug 2022

Freemelt Holding AB (publ) vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar för en snabb tillväxt inom 3D-printing är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen uppstod 2021-06-17 när Freemelt Holding AB förvärvade Freemelt AB. Jämförelsesiffror för perioden saknas därför.

Koncernens nyckeltal

  April-Juni Januari-Juni Helår
(TSEK) 2022 2021 2022 2021 2021
Nettoomsättning 5 152 15 939 302
Rörelseresultat -14 142 -2 033 -24 094 -2 033 -26 899
Resultat efter finansiella poster -14 042 -2 033 -24 037 -2 033 -26 992
Balansomslutning 311 520 355 855 311 520 355 855 335 382
Soliditet 97% 98% 97% 98% 97%

Väsentliga händelser under perioden, Q2

  • Ett Freemelt ONE system har levererats i enlighet med erhållen order från The University of Texas i El Paso, USA
  • En order på Freemelt ONE har erhållits ifrån Georgia Institute of Technology, USA
  • En order på Freemelt ONE har erhållits ifrån University of Maribor, Slovenien.
  • Vid leverans av system till Georgia Institute of Technology har en transportskada inträffat som är ett pågående försäkringsärende.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Daniel Gidlund tillträder tjänsten som ny verkställande direktör den 18 oktober. Han ersätter grundaren Ulric Ljungblad, som på eget initiativ lämnar rollen som verkställande direktör. Daniel Gidlund kommer närmast ifrån Sandvik Mining & Rock Solutions, där han har haft rollen som Vice President Sales, Division Parts & Services. Ulric Ljungblads nya roll blir CIO, Chief Innovation Officer.
  • Patent beviljat för ProHeat™, vilket avser en metod för robust förvärmning av pulver som öppnar för 3D-printing av material som tidigare har ansetts oåtkomliga.

VD-ord i sammandrag
Det har varit ett bra andra kvartal och sammanfattningsvis ett mycket bra första halvår. Anledningar till den förstärkta positionen som kommersiellt bolag beror dels på den ökande försäljningen och lyckade produktionsstarten i Linköping, dels på nya kvalificerade återförsäljare världen över, samt på lanseringen av den nya egenutvecklade mjukvaran Pixelmelt.

Under första halvåret såldes fyra Freemelt ONE maskiner. Strategin med att bygga vidare på återförsäljare har fortsatt i stället för att bygga upp egna organisationer på nya marknader, vilket har visat sig vara ett framgångsrikt val. Under kvartalet som gått har produktionen flyttat in i nya större lokaler i Linköping. Med verksamheten på plats kan produktionstakten av maskiner öka väsentligt.

Pixelmelt, en ny mjukvaruprodukt som lanserades i maj, kan kraftigt snabba på vår egen materialutveckling. Vi fokuserar just nu mot applikationer i materialen titan och volfram där vi jobbar med att ta fram nya processrecept åt nyckelkunder. De materialprocesser som tas fram kommer så småningom att användas för serieproduktion av komponenter i vår kommande industrimaskin.

Fokus för resten av året ligger främst på fortsatt utveckling av vår industrimaskin. Sedan handlar det också om att förbättra vår förmåga att bli ännu mer effektiva för att kunna leverera system i en allt högre takt för att möta efterfrågan där materialtillgången för vissa maskinkomponenter för närvarande är den största utmaningen.

Nuvarande VD och grundare Ulric Ljungblad har tagit initiativ till att lämna rollen som VD. Freemelt har rekryterat Daniel Gidlund som ny VD. Daniel har en lång karriär inom försäljning och eftermarknad samt affärsutveckling vilket innebär en garant för en snabb industrialisering av Freemelt, och därmed för fortsatt tillväxt inom det snabbväxande affärsområdet industriell additiv tillverkning. Ulric Ljungblad kommer att ta en ny ledningsroll som Chief Innovation Officer där han kommer med fullt fokus framöver att ägna sig åt att se till att Freemelt fortsätter att utveckla överlägsen teknologi för framtida produkter och att kommunicera runt detta till marknaden och kunder.

Länk till kvartalsrapporten
https://freemelt.com/investerare/finansiella-rapporter/?lang=sv

Certified adviser
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2022-08-11