Freemelt holding AB (publ) Kvartalsrapport Q3 2021

3 nov 2021 | Regulatory

Freemelt Holding AB (publ) som utvecklar och säljer 3D-skrivare är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen uppstod 2021-06-17 när Freemelt Holding AB förvärvade Freemelt AB. Koncernens ackumulerade resultat i denna rapport avser därmed perioden 2021-06-17 – 2021-09-30.

Koncernens nyckeltal

Juli-September Januari-September Helår
(KSEK) 2021 2020 2021 2020 2020
Nettoomsättning 178 178
Rörelseresultat -10 350 -12 383
Resultat efter finansiella poster -10 388 -12 421
Balansomslutning 343 652 343 652
Soliditet 98% 98%

Väsentliga händelser under perioden, Q3

  • Freemelt Holding AB har noterats på Nasdaq First North Growth Market 2021-07-07.
  • Det tyska bolaget Freemelt Deutschland GmbH har registrerats.
  • Cecilia Jinert Johansson har, på extra bolagsstämma, valts till ledamot i styrelsen för Freemelt Holding AB (publ).

Väsentliga händelser under året

  • Freemelt Holding AB har genomfört nyemissioner som tillfört bolaget ca 85 MSEK.
  • Freemelt Holding AB förvärvade 2021-06-17 Freemelt AB genom en apportemission.
  • Dotterföretaget Freemelt AB har under början av året erhållit order från KTH på två maskiner, varav en Freemelt ONE har levererats under det andra kvartalet.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Freemelt AB har erhållit en order på ett Freemelt ONE system till ett värde av 3,5 miljoner kronor från det polytekniska universitetet i Turin, Italien, för användning inom materialutveckling.
  • Freemelt AB har fått sitt första beviljade patent vilket skett i USA gällande en patentansökan avseende självtätande byggtank för 3d-printing.

Länk till kvartalsrapporten
https://freemelt.com/investerare/finansiella-rapporter/?lang=sv

Certified adviser
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2021-11-03