Freemelt holding AB (publ) rapport över det fjärde kvartalet och helåret 2021

22 feb 2022

Freemelt Holding AB (publ) som utvecklar och säljer 3D-skrivare är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen uppstod 2021-06-17 när Freemelt Holding AB förvärvade Freemelt AB. Koncernens ackumulerade resultat i denna rapport avser därmed perioden 2021-06-17 – 2021-12-31.

Koncernens nyckeltal

oktober-december januari-december
(TSEK) 2021 2020 2021 2020
Nettoomsättning  125   –   302   – 
Rörelseresultat -14 518   –  -26 899   – 
Resultat efter finansiella poster -14 571   –  -26 992   – 
Balansomslutning  335 382  –   335 382  – 
Soliditet 97%  –  97%  – 

Väsentliga händelser under perioden
Order på en Freemelt ONE har erhållits från bolagets första amerikanska kund.
Order på en Freemelt ONE har erhållits från det polytekniska universitetet i Turin.
Freemelt har fått sitt första beviljade patent.
Freemelt AB och 6K Additive har etablerat ett strategiskt partnerskap för att utveckla och kommersialisera refraktära metallpulver för Freemelts 3D-printing plattform.
Freemelt och Etteplan har inlett ett strategiskt samarbete inom 3D-printing.
 
Väsentliga händelser under året
Freemelt har under början av året erhållit order från KTH på två maskiner, varav en Freemelt ONE har levererats under det andra kvartalet.
Freemelt Holding AB har noterats på Nasdaq First North Growth Market 2021-07-07.
Det tyska bolaget Freemelt Deutschland GmbH har registrerats.
Cecilia Jinert Johansson har, på extra bolagsstämma, valts till ledamot i styrelsen för Freemelt Holding AB (publ).
Freemelt Holding AB har genomfört nyemissioner som tillfört bolaget ca 85 MSEK.
Freemelt Holding AB förvärvade 2021-06-17 Freemelt AB genom en apportemission.
 
Väsentliga händelser efter perioden
Order på en Freemelt ONE har erhållits från Linköpings universitet.
Order på en Freemelt ONE har erhållits från The University of Texas i El Paso, USA.

Årsstämma
Årsstämma hålls den 24 maj 2022.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske.

Länk till kvartalsrapporten
https://freemelt.com/investerare/finansiella-rapporter/?lang=sv

Certified adviser
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2022-02-22