Kallelse till årsstämma i Freemelt Holding AB (publ)

26 apr 2022

Aktieägarna i Freemelt Holding AB (publ), org.nr 559105-2922 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdag den 24 maj 2022 kl.14:00 som avhålls i konferensrum Orust på Flöjelbergsgatan 1C, Mölndal. Inpassering till bolagsstämman sker från kl. 13:50.

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar att delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2022, dels ha anmält sitt deltagande senast den 17 maj 2022. Anmälan görs per post till Freemelt Holding AB (publ), Bergfotsgatan 5A, 431 35, Mölndal, eller per e-post till admin@freemelt.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken den 16 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig. Registreringar som gjorts senast den 18 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.freemelt.se. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas Freemelt Holding AB (publ), Bergfotsgatan 5A, 431 35, Mölndal, eller per e-post till admin@freemelt.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av stämman och val av ordförande och protokollförare vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören;
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
11. Avslutande av stämman.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Förslagen till beslut i punkterna 8 och 9 har framställts av aktieägarna Ola Rollén, Carl Palmstierna och Ulric Ljungblad (gemensamt ”Aktieägarna”).

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Carl Palmstierna väljs till ordförande vid stämman och att Martin Wildheim väljs till protokollförare vid stämman.

Punkt 4. Val av en eller två justeringsmän
Styrelsen föreslår att Cecilia Jinert Johansson väljs till justeringsperson att jämte ordförande Carl Palmstierna justera protokollet.

Punkt 7 b). Förslag till beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel 345 103 241 kr balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2021.

Punkt 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Aktieägarna föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med högst 525 000 kronor enligt följande fördelning; styrelseordförande arvoderas med 150 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i koncernen, arvoderas med 75 000 kronor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Aktieägarna föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Aktieägarna föreslår att följande personer utses till ordinarie styrelseledamöter:

– Carl Palmstierna (omval),
– Erik Lindeblad (omval),
– Martin Wildheim (omval),
– Staffan Zackrisson (omval),
– Cecilia Jinert Johansson (omval)

Det föreslås vidare att Per Anell entledigas från sitt uppdrag som styrelseledamot i Bolaget.

Aktieägarna föreslår slutligen att omval ska ske av revisorn Grant Thornton Sweden AB med Claes Jörstam som huvudansvarig revisor.

Punkt 10. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår att årsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller kunna tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse. Nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

MAJORITETSKRAV
För beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 10 krävs att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på årsstämman.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR OCH UPPLYSNINGAR
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse jämte övriga handlingar som enligt aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga vid årsstämman, kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor på Bergfotsgatan 5A, 431 35, Mölndal och på Bolagets hemsida www.freemelt.se senast tisdagen den 3 maj och tillsändes utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 36 600 000 aktier och röster i Bolaget. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till integritetspolicyn på Euroclears hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

AKTIÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR
Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Mölndal i april 2022
Freemelt Holding AB (publ)
Styrelsen

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2022-04-26