Kallelse till extra bolagsstämma i Freemelt Holding AB (publ)

14 sep 2021

Aktieägarna i Freemelt Holding AB (publ), org.nr 559105–2922 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 28 september 2021 kl.10 som hålls i Bolagets lokaler, Bergfotsgatan 5A i Mölndal. Inpassering till bolagsstämman sker från kl. 09:45.

Rätt att delta i bolagsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar att delta på stämman ska anmäla sitt deltagande senast den 22 september 2021. Anmälan görs per post till Freemelt Holding AB (publ), Bergfotsgatan 5A, 431 35, Mölndal, Sweden, eller per e-post till admin@freemelt.com. Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägares namn, personnummer eller organisationsnummer, samt adress och telefonnummer, samt uppgift om eventuella biträden.

För att äga rätt att deltaga i stämman ska aktieägare dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok den 20 september 2021, dels vara anmäld till stämman enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken den 22 september 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Val av styrelse
  8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Val av styrelseledamot

Aktieägarna Ola Rollén, Palmstierna Invest AB genom Carl Palmstierna, och Ulmavini Holding AB genom Ulric Ljungblad föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter, och att följande personer utses till ordinarie ledamöter: Carl Palmstierna (omval), Per Anell (omval), Erik Lindeblad (omval), Martin Wildheim (omval), Staffan Zackrisson (omval) och Cecilia Jinert Johansson (nyval).

Cecilia Jinert Johansson har stor erfarenhet från tillverkningsindustri och sedan tidigare flera styrelseuppdrag inom industrin.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 36 600 000 (1 röst per aktie).

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Mölndal 14 september 2021

Freemelt Holding AB (publ)

Styrelsen

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2021-09-14