Kommuniké från årsstämma 2022 i Freemelt Holding AB (publ)

25 maj 2022

Den 24 maj 2022 hölls årsstämma i Freemelt Holding AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Närvaro
Stämman beslutade att acceptera närvaro på stämman (utan rösträtt) för deltagare som inte anmält sig i tid eller inte direktregistrerat sina aktier.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman beslutade:

  • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  • att till årsstämmans förfogande stående medel 345 103 241 kr balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2021.
  • att bevilja ansvarsfrihet till samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret.

Arvoden till styrelsen och revisor
Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med högst 525 000 kronor enligt följande fördelning; styrelseordförande arvoderas med 150 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i koncernen, arvoderas med 75 000 kronor. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Val till styrelsen och revisor
Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Aktieägarna utsåg följande personer till ordinarie styrelseledamöter:

  • Carl Palmstierna (omval),
  • Erik Lindeblad (omval),
  • Martin Wildheim (omval),
  • Staffan Zackrisson (omval),
  • Cecilia Jinert Johansson (omval)

Industrifonden deltar vanligen inte i styrelsearbete i noterade bolag. Dess representant, Per Anell, har därför valt att inte stå till förfogande för omval.
Stämman beslutade att välja om revisorn Grant Thornton Sweden AB med Claes Jörstam som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller kunna tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse. Nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2022-05-25