Kommuniké från extra bolagsstämma 13 mars 2023 i Freemelt Holding AB (publ)

13 mar 2023 | Regulatory

Den 13 mars 2023 hölls extra bolagsstämma i Freemelt Holding AB (publ) (”Freemelt” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades enhälligt.

Beslut om nyemission av aktier

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från Bolagets aktieägare Carlbergssjön AB, enhälligt om en nyemission av högst 845 000 aktier i Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till en teckningskurs om 6 kronor per aktie.

Den extra bolagsstämmans beslut om nyemission av aktier utgör en del av den riktade nyemissionen om 66 miljoner kronor som Freemelt genomförde den 21 februari 2023 genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilken delvis förutsatte beslut från den extra bolagsstämman. För mer information om den riktade nyemissionen om 66 miljoner kronor, se Bolagets pressmeddelanden från den 21 februari 2023.

Teckningskursen i nyemissionen beslutad av den extra bolagsstämman idag den 13 mars 2023 bestämdes genom det accelererade bookbuilding-förfarandet som genomfördes den 21 februari 2023 och därmed bedöms teckningskursen korrekt återspegla nuvarande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Genom emissionen ökar aktiekapitalet med 42 250,00 kronor från 2 337 750,00 kronor till 2 380 000,00 kronor. Antalet aktier och röster ökar med 845 000 från 46 755 000 till 47 600 000 aktier och röster. För befintliga aktieägare uppgår utspädningen till sammanlagt cirka 1,78 procent av antalet aktier och röster i Bolaget baserat på antalet aktier och röster efter genomförande av den riktade nyemissionen.

Som framgår av Freemelts pressmeddelanden från den 21 februari 2023 är skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt bland annat att undvika risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt upprätthålla en optimal kapitalstruktur, samt att Bolaget konkluderat att en företrädesemission jämfört med en riktad nyemission av aktier (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en ökad marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana emissionsåtaganden, (iii) sannolikt skulle ha behövt göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen, och (iv) till skillnad från en företrädesemission förväntas en riktad nyemission till viss del bredda aktieägarbasen och förse Bolaget med nya välrenommerade institutionella ägare och strategiska investerare. Freemelt anser därmed att de ovan nämnda skälen väger tyngre än huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna och således det mest förmånliga alternativet för Freemelt och i dess aktieägares bästa intresse.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.freemelt.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Gidlund, VD

daniel.gidlund@freemelt.com

070-246 45 01

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2023-03-13