Kommuniké från extra bolagsstämma december 2022 i Freemelt Holding AB (publ)

2 dec 2022

Den 2 december 2022 hölls extra bolagsstämma i Freemelt Holding AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Val till styrelsen

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Aktieägarna utsåg följande personer till ordinarie styrelseledamöter:

  • Carl Palmstierna (omval),
  • Erik Lindeblad (omval),
  • Staffan Zackrisson (omval),
  • Cecilia Jinert Johansson (omval),
  • Ulric Ljungblad (nyval)
  • Johannes Schleifenbaum (nyval)

Arvoden till styrelsen

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med högst 575 000 kronor enligt följande fördelning; styrelseordförande arvoderas med 175 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i koncernen, arvoderas med 100 000 kronor.

Information om de nyvalda ledamöterna

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl. Wirt.-Ing. Johannes Henrich Schleifenbaum är en ledande forskare inom 3D printing med mer än 200 vetenskapliga presentationer och publikationer samt flera patent inom additiv tillverkning, funktionella lager och smarta material. Johannes har stor erfarenhet och kompetens inom metallbearbetning och är specialiserad på additiv tillverkning. Johannes har ett stort nätverk inom additiv tillverkning och är för närvarande vd för Aachen Center for Additive Manufacturing (ACAM) samt chef och professor för Digital Additive Production (DAP) vid RWTH vid Aachens universitet i Tyskland. Han har grundat flera framgångsrika startups inom additiv tillverkning. Johannes har en doktorsexamen inom området individualiserad produktion och additiv tillverkning och har tidigare studerat maskinteknik och företagsekonomi.

Ulric Ljungblad är medgrundare, Chief Innovation Officer och tidigare VD för Freemelt.

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2022-12-02