RÄTTELSE: Kallelse till extra bolagsstämma i Freemelt Holding AB (publ)

25 nov 2022

Rättelsen avser felaktigt datum för när anmälan avseende deltagande till stämman ska vara bolaget tillhanda. Datumet är ändrat från den 25 november till den 28 november.

Aktieägarna i Freemelt Holding AB (publ), org.nr 559105–2922 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 december 2022 kl. 10 som hålls i Bolagets lokaler, Flöjelbergsgatan 13 i Mölndal. Inpassering till bolagsstämman sker från kl. 09:45.

Rätt att delta i bolagsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar att delta på stämman ska anmäla sitt deltagande senast den 28 november 2022. Anmälan görs per post till Freemelt Holding AB (publ), Bergfotsgatan 5A, 431 35, Mölndal, Sweden, eller per e-post till admin@freemelt.com. Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägares namn, personnummer eller organisationsnummer, samt adress och telefonnummer, samt uppgift om eventuella biträden.

För att äga rätt att deltaga i stämman ska aktieägare dels vara registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok den 24 november 2022, dels vara anmäld till stämman enligt ovan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken den 24 november 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 28 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid anges i fullmakten, dock längst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Val av styrelse
  8. Fastställande av styrelsearvoden
  9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 7 – Val av styrelseledamöter

Aktieägarna Ola Rollén, Palmstierna Invest AB genom Carl Palmstierna, och Ulmavini Holding AB genom Ulric Ljungblad föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter, och att följande personer utses till ordinarie ledamöter: Carl Palmstierna (omval), Erik Lindeblad (omval), Staffan Zackrisson (omval), Cecilia Jinert Johansson (omval), Ulric Ljungblad (nyval) och Johannes Schleifenbaum (nyval). Nuvarande ledamot Martin Wildheim avgår från sitt uppdrag som ordinarie ledamot.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dipl. Wirt.-Ing. Johannes Henrich Schleifenbaum är en ledande forskare inom 3D printing med mer än 200 vetenskapliga presentationer och publikationer samt flera patent inom additiv tillverkning, funktionella lager och smarta material. Johannes har stor erfarenhet och kompetens inom metallbearbetning och är specialiserad på additiv tillverkning. Johannes har ett stort nätverk inom additiv tillverkning och är för närvarande vd för Aachen Center for Additive Manufacturing (ACAM) samt chef och professor för Digital Additive Production (DAP) vid RWTH vid Aachens universitet i Tyskland. Han har grundat flera framgångsrika startups inom additiv tillverkning. Johannes har en doktorsexamen inom området individualiserad produktion och additiv tillverkning och har tidigare studerat maskinteknik och företagsekonomi.

Ulric Ljungblad är Chief Innovation Officer och tidigare VD för Freemelt.

Punkt 8 – Fastställande av styrelsearvoden

Aktieägarna Ola Rollén, Palmstierna Invest AB genom Carl Palmstierna, och Ulmavini Holding AB genom Ulric Ljungblad föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med högst
575 000 kronor enligt följande fördelning, styrelseordförande arvoderas med 175 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i koncernen, arvoderas med 100 000 kronor.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

* * * * * *

Mölndal i november 2022

Freemelt Holding AB (publ)

Styrelsen

« Back to all Press Releases

Senast uppdaterad: 2022-11-25